• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov v Zlatých Klasoch

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákazka na poskytnutie stavebných prác nie bežne dostupných -

prieskum trhu

 

1.       Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:  Obec Zlaté Klasy

Sídlo:Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy

IČO:00305839

 

Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Bothová

č. tel.:031/5912404

email:zuzana.bothova@obec.zlateklasy.sk

 

2.       Názov zákazky:

Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídliskov obci Zlaté Klasy

3.       Opis predmetu zákazky :

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na Sídlisku č. 767 odstránením starého povrchu vozovky  a chodníka o dĺžke 55 metrov, ktorá je miestami  prepadnutá a následným vyhotovením nového betónového povrchu

4.       Obhliadka lokality k predmetu zákazky je možná každý pracovný deň.

5.       Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6.       Predkladanie ponúk:Ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou na adrese: Poštová 550/1, 93039 Zlaté Klasy s označením „ Neotvárať – cenová ponuka Sídlisko

7.       Lehota na predkladanie ponúk do 24.04.2017do 09.00

8.       Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční po doručení všetkých ponúk uchádzačmi,  ktorým bola zaslaná táto výzva, najneskôr však po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Po vyhodnotení ponúk bude uchádzačovi, ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijme, emailom odoslané oznámenie o jej prijatí.

Následne bude úspešnému uchádzačovi zaslaná objednávka.

9.       Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia navrhovaná cena celkom v EUR (vrátane DPH) za celý predmet zákazky.

10.   Predpokladaná cena predmetu zákazky: 7400EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe vypracovaného výkazu výmeru.V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plneniezákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky - materiál, doprava, práca. Ponuka musí obsahovať vypracovaný rozpočet.

11.   Akje uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú  zmluvnú cenu  vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH

- výška DPH v EUR

- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

12.   Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:NIE

13.   Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných      dôvodov:

-          nebude predložená ani jedna ponuka

-          ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti

-          ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk

-          ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

-          ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

14.   Prílohy

- Výkaz výmer

Plánovaný dátum zadávania zákazky je 04/2017.

Dokončenie zákazky je do06/2017

Za Vašu účasť v procese verejného obstarávania vopred ďakujeme.

 

V Zlatých Klasoch, dňa 10.04.2017

Vypracoval: Ing. Zuzana Bothová

 

                                Otto Csicsay

                               starosta obce

                                                                                                                                        

 

Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídlisko v obci Zlaté Klasy

 

Výkaz výmer

 

 

                                                                                                  Jednotka                         Množstvo

Odstránenie jestv. krytu vozovky do 18 cm                           m2                                   119

Odstránenie jestv. krytu vozovky do 15 cm                           m2                                    80

Odstránenie obrubníkov                                                            m                                      54

Nakladanie a odvoz sutí do 5 km                                              t                                        83

Poplatok za uloženie odpadu                                                    t                                         83

Úprava pláne pred zhutnením                                                  m2                                   199

Podkladové vyrovnávacie lôžko zo štrkopiesku hr.10 cm    m2                                   145

Podkladové vyrovnávacie lôžko zo štrkopiesku hr.15 cm    m2                                     54

Obrubník cestný + osadenie                                                      m                                       54

Obrubník parkový + osadenie                                                   m                                       46

Vyhotovenie betónového krytu hr. 18                                    m2                                    145

Vyhotovenie betónového krytu hr. 15                                    m2                                     54

Presun hmôt                                                                                 t                                       141

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá