• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767

Verejný obstarávateľ:

Obec Zlaté Klasy

vyhodnotenie  ponúk zo zadania zákazky podľa § 117  zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia cesty a chodníka pri bytovke č.767, ul. Sídlisko v obci   Zlaté Klasy“

zo dňa 24.04.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam uchádzačov a poradie v akom doručili súťažné ponuky:

Meno uchádzača:      

  1. Identifikácia uchádzača: FB BUILD, s.r.o.

Ponuka doručená:  dňa21.apríla 2017osobne

  1. Identifikácia uchádzača: FE-DOP s.r.o.

Ponuka doručená:  dňa21.apríla 2017 osobne

  1. Identifikácia uchádzača : MULTITECH s.r.o.

Ponuka doručená:  dňa21.apríla 2017 osobne

 

Cenové ponuky uchádzačov

 

Obchodné meno uchádzača

Cena v EUR bez DPH

DPH v EUR

Cena v EUR s DPH

FB BUILD, s.r.o.

7 855,43 €

1 571,09 €

9 426,52 €

FE-DOP s.r.o.

7 721,40 €

1 544,28 €

9 265,68 €

MULTITECH s.r.o.

7 282,20 € 

1 456,44 €

8 738,64 €

 

V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena celkom v EUR za celý predmet zákazky. Na základe cenových ponúk predložených uchádzačmi, bolo zostavené nasledovné poradie uchádzačov.

 

Poradové číslo

Obchodné meno uchádzača

Cena s DPH

1.

MULTITECH  s.r.o.

8 738,64 €

2.

FE - DOP s.r.o.

9 265,68 €

3.

FB BUILD s.r.o.

9 426,52 €

 

Všetci uchádzači predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk určenej verejným obstarávateľom a všetky predložené ponuky boli zaradené do hodnotiaceho procesu.

Nakoľko jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky, na základe zostaveného poradia v zmysle predložených cenových ponúk, sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť:

Identifikácia uchádzača : MULTITECH s.r.o. Veterná č.1, 931 01 Šamorín, IČO :17643295

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka uspela, bude prijatá a bude mu zaslaná objednávka. Ostatným uchádzačom bude oznámené neprijatie ich ponuky .

 

Vypracovala: Zuzana Bothová            

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá