• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

VYHODNOTENIE PONÚK ZO ZADANIA ZÁKAZKY -„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“

Verejný obstarávateľ:

Obec Zlaté Klasy

vyhodnotenie  ponúk zo zadania zákazky podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

„Rekonštrukcia povrchu vozovky na ulici Viničná obce Zlaté Klasy“

zo dňa 24.04.2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam uchádzačov a poradie v akom doručili súťažné ponuky:

Meno uchádzača:      

  1. Identifikácia uchádzača: DOPRA-VIA a.s.

Ponuka doručená:  dňa20.04.2017 poštou

  1. Identifikácia uchádzača: EKOM PLUS s.r.o

Ponuka doručená:  dňa20.04.2017 osobne

3.      Identifikácia uchádzača : KOREKT s.r.o.

Ponuka doručená: dňa 21.04.2017 poštou

  1. Identifikácia uchádzača : ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

Ponuka doručená:  dňa21.04.2017 osobne

5.      Identifikácia uchádzača : ROVAMI s.r.o.

Ponuka doručená: dňa 24.04.2017 o 8.45 hod. osobne

6.      Identifikácia uchádzača :FE-DOP s.r.o.

Ponuka doručená: dňa 24.04.2017 o 8.50.hod. osobne

Cenové ponuky uchádzačov

 

Obchodné meno uchádzača

Cena v EUR bez DPH

Cena v EUR s DPH

DOPRA-VIA a.s.

24 958,69 €

29 950,43 €

EKOM PLUS s.r.o.

24 710,69 €

29 652,83 €

KOREKT s.r.o.

25 121,72 € 

30 146,06 €

ALPINE SLOVAKIA spol. s r.o.

16 328,70 €

19 594,44 €

ROVAMI s.r.o.

13 500,00 €

16 200,00 €

FE-DOP s.r.o.

16 998,06 €

20 397,67 €

 

V zmysle Výzvy na predkladanie ponúk je jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk najnižšia cena  v EUR za celý predmet zákazky. Na základe cenových ponúk predložených uchádzačmi, bolo zostavené nasledovné poradie uchádzačov.

 

Poradové číslo

Obchodné meno uchádzača

Cena bez DPH

1.

ROVAMI s.r.o.

13 500,00 €

2.

ALPINE SLOVAKIA spol. sr.o.

16 328,70 €

3.

FE-DOP s.r.o.

16 998,06€

4.

EKOM PLUS s.r.o.

24 710,69 €

5.

DOPRA-VIA a.s.

24 958,69 €

6.

KOREKT s.r.o.

25 121,72 €

 

Všetci uchádzači predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk určenej verejným obstarávateľom a všetky predložené ponuky boli zaradené do hodnotiaceho procesu.

Nakoľko jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena v EUR za celý predmet zákazky, na základe zostaveného poradia v zmysle predložených cenových ponúk, sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť:

Identifikácia uchádzača : ROVAMI s.r.o., Abrahámska 1345, 925 21 Sládkovičovo,                IČO : 44 964 382

 

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka uspela, bude prijatá  . Ostatným uchádzačom bude oznámené neprijatie ich ponuky .

 

 

Vypracovala: Zuzana Bothová             

 

 

 

                                                                                                           Ottó Csicsay

                                                                                                           starosta obce

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá