• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola

Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy

                                                                                                          Zlaté Klasy, 03.05.2017

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

zákazka na poskytnutie stavebných prác nie bežne dostupných -

prieskum trhu

 

I. Základné informácie

1. Predmet zákazky:

Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a časti hlavnej budovy (2 strany) ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch

2. Identifikácia verejného obstarávateľa

Základná škola s VJM - Alapiskola

IČO: 36081027

Školská 784//8,930 39 Zlaté Klasy

Slovensko

Kontaktné miesto:

ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy

Kontaktná osoba:

Mgr. Tímea Dudásová, riaditeľka školy

Mobil: + 421 911 569 230

Telefón: + 421 56 92 36

Email: zsvjm.zklasy@atlas.sk

ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Predmet zákazky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády školského klubu a časti hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch,na Školskej ulici č. 784/8 počas letných prázdninna základe zadaných súťažných podkladov verejného obstarávateľa, podľa prílohy č.1 výzvy.

4. Stručný opis predmetu zákazky

Zákazka zahŕňa obitie odutej omietky, očistenie a penetrovanie starej omietky, presieťkovanie fasády, natiahnutie štrukturálnej omietky na fasádu, montáž, demontáž a prenájom lešenia, presun hmôt a mimostavenisková doprava, vyčistenie stavby a odvoz odpadu na regulovanú skládku.

5. Predpokladaná cena predmetu zákazky: -25.000,- €  bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe orientačnej cenovej ponuky.

V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením požadovaného predmetu zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Nie je možné.

7. Lehota na predkladanie ponuky

Lehota na predkladanie ponúk do: 03. 06. 2017 do 09.00 hod

8. Spôsob predloženia ponuky

Uchádzač predloží cenovú ponuku osobne alebo  poštou v zalepenej obálke na adresu:  ZŠ s VJM, Školská 784/8, 930 39 Zlaté Klasy.

9. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

a) Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Č. ú. :

Právna subjektivita:

E-mail:

Mobil:

Telefón:

Fax:

b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky.

c)  Doklad o povolení vykonávať stavebné práce - Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO)

Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov môže preukázať splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.

10. Variantné riešenia

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR vrátane DPH v pomere kvality a ceny za dodanie požadovaného predmetu zákazky.

12. Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

13. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude najvýhodnejšia. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe ponúkaných súm vzostupne.

Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.

Výsledok zverejní v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle:

www.magyarisuli.sk

14. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.

Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.

15. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ

Nie.

16. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

-          nebude predložená ani jedna ponuka

-          ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti

-          ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk

-          ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

-          ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.

17. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Obhliadku je možné uskutočniť každý pracovný deň v sídle školy a to v čase

od 8.00do 14. 00 hod.

 

18. Plánovaný dátum zadávania zákazky je jún 2017.

      Začiatok realizácie je od 01.07.2017

      Dokončenie zákazky je do 31.08.2017

II. Súťažné podklady

Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na vpracovanie ponuky:

Príloha č. 1:výkaz výmer

 

Vypracovala: Mgr. Tímea Dudásová, riaditeľka školy

...............................................................................................................................

Príloha č. 1.

Výkaz  výmer k Výzve na predloženie cenovej ponuky

k rekonštrukcii vonkajšej fasády (ŠK, časť hlavnej budovy ZŠ)

 

Školský klub (ŠK)

Stena ŠK od školy vrátane prechodovej časti do školy: 184,8m2

Stena ŠK od dvora:                                                          182,7m2

Stena ŠK od športového ihriska:                                      117,6m2

Zadná stena ŠK smerom na telocvičňu:                           161,1m2

Hlavná budova školy

Zadná stena smerom na čaluníctvo:                                 230,48m2

Predná stena – vstup do hlavnej budovy:                         290,92m2

Spolu:                                                                               1167,60m2

 

 

Obitie odutej omietky                                        podľa potreby

Očistenie a penetrovanie starej omietky             1167m2

Presieťkovanie fasády                                        1167m2

Natiahnutie štrukturálnej omietky na fasádu      1167m2

Montáž, demontáž a prenájom lešenia             podľa potreby

Presun hmôt

Mimostavenisková doprava

vyčistenie stavby a odvoz odpadu na regulovanú skládku

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá