• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.

Obec Zlaté Klasy zastúpená Ottom Csicsaym, starostom obce

ako zriaďovateľ Materskej školy I. – Nagymagyari I.sz. óvoda Zlaté Klasy

podľa ustanovenia § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a podľa ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

V Y H L A S U J E

 

výberové konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ Materskej školy I.-Nagymagyari I.sz. óvoda Zlaté Klasy

Školská785/4  Zlaté Klasy

s nástupom od 21. augusta 2017

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

-odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
-  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

-  absolvovanie 1. atestácie

Ďalšie požiadavky:

- ovládanie štátneho jazyka a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,

-  morálna bezúhonnosť

- zdravotná spôsobilosť


Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
- profesijný životopis,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy,

-lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle

  Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 21. júla 2017

do 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa:
Obec Zlaté Klasy, Obecný úrad Zlaté Klasy, Poštová 550, PSČ: 930 39 Zlaté Klasy, v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie – riaditeľ MŠ I. -NEOTVÁRAŤ" s uvedením odosielateľa.
Termín  a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

 

V Zlatých Klasoch, dňa 14.6.2017

 

                                                                                     Otto Csicsay

                                                                                     starosta obce

 

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá