• |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Povinné zverejňovanie:

Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení referenda

 

Oznámenie o vyhlásení referenda

 

Obec Zlaté Klasy podľa § 11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že

  1. Obecné zastupiteľstvo obce Zlaté Klasy schválilo dňa 09.08.2017 uznesenie č. Pl-06/2017-III, ktorým vyhlasuje miestne referendum podľa § 11a ods. 1,písm. c), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe petície občanov predloženej dňa 19.07.2017 na tunajší obecný úrad.
  2. otázky pre referendum sú:

Súhlasíte s tým, aby bolo Uznesenie obecného zastupiteľstva č. Pl – 04/2016 – XII zo dňa 14.06.2016 zrušené?

Súhlasíte s realizáciou ďalšej ťažby štrkopieskov v obci Zlaté Klasy?

Súhlasíte so zmenou územného plánu obce z dôvodu navrhovanej ťažby vo vzťahu k parcelám č. 1236/2, 1235/2, 1226/11, 1226/10 v k.ú. Rastice?

Súhlasíte, aby bolo v súvislosti s navrhovanou ťažbou vydané rozhodnutie o umiestnení stavby a stavebné povolenie?

  1. miestne referendum sa vykoná

30. septembra 2017 od 7,00 hod. do 20,00 hod.,

  1. miestom konania referenda sú miestnosti na hlasovanie, ktoré sa nachádzajú:

v budove Obecného úradu Zlaté Klasy, Poštová ulica 550/1 – okrsok č.1

v budoveMiestneho Kultúrneho domu, Hlavná ulica 782/24 – okrsok č.2

  1. hlasovací lístok sa upraví tak, že volič v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí odpoveď na otázku "ÁNO" alebo "NIE".


UPOZORNENIE
Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním platným občianskym preukazom.

 

 

 

Rozdelenie okrskov pre miestne referendum podľa ulíc

 

Okrsok č.1 – Zasadačka obecného                          Okrsok č.2 – Veľká sála

 úradu Poštová 550/1                                            MKS Hlavná 782/24

- Bratislavská ulica                                                    - Agátová ulica

- Dunajská ulica                                                        - Cintorínska ulica

- Horná ulica                                                            - Čakanská cesta

- Kolárska ulica                                                         - Hasičská ulica

- Krajná cesta                                                           - Hlavná ulica

- Krížna ulica                                                             - Malomágerská ulica

- Obchodná ulica                                                       - Nový rad

- Orgovánová ulica                                                    - Pekná cesta

- Poľná ulica                                                             - Prievozská cesta

- Poštová ulica                                                           - Sídlisko

- Pri Hlinisku                                                              - Šamorínska cesta

- Slávičia ulica                                                            - Školská ulica

- Slepá ulica                                                              - Športová ulica

- Veterná ulica                                                           - Ulica Zsigmondovcov

- Viničná ulica                                                            - Záhradnícka ulica

- Vodárenská ulica                                                      - Nový Trh

- Za Záhradami

Elektronická úradná tabuľa

P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 09/2017
Oznámenie obce Zlaté Klasy o zahájení správneho konania
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Obnova a vytvorenie nového priechodu pre chodcov na Šamorínskej ceste v obci Zlaté Klasy
Oznámenie - Verejná vyhláška.
Vyhodnotenie výsledkov miestneho referenda
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 08/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,Pl- 07/2017
O Z N Á M E N I E
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Výmena okien na budove Starého OcÚ č.777
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Obnova dvoch existujúcich a vytvorenie jedného nového priechodu pre chodcov v ZK
Oznámenie o vyhlásení referenda
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-06/2017
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch, PL-05/2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
Vyhodnotenie ponúk zo zadania zákazky-„Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy“
Miestný spolok Slovenský Červený kríž Vás pozýva na dobrovoľné darovanie krvi
Obec Zlaté Klasy V Y H L A S U J E výberové konanie na obsadenie funkcie: riaditeľ Materskej školy I.
Výzva na predloženie cenovej ponuky- Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu a hlavnej budovy ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch
Súťaž vo varení guláša 2017
Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia dráh kolkárne v obci Zlaté Klasy
P O Z V Á N K A na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch Pl- 03/2017
„Ťažba nevyhradeného nerastu štrkopieskov na lokalite Zlaté Klasy“
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Dodávka a montáž vzduchotechniky pre kuchyňu v ZŠ s VJM
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia fasády školskej jedálne pri ZŠ s VJM v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-Rekonštrukcia strechy budovy starého OcÚ, súp.č. 777 v obci Zlaté Klasy
Výzva na predloženie cenovej ponuky-"Výmena okien na budove školskej jedálne pri ZŠ s VJM "
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia vonkajšej fasády školského klubu ZŠ s VJM v Zlatých Klasoch "
Pozvánka na prerokovanie zariadenia lokality SKUEV0822 Malý Dunaj do národného zoznamu území europského významu.
1 2 3 [>]

Fotogaléria:

 
 
Navigácia
História

Ako každá iná obec aj Zlaté Klasy majú dlhú a bohatú históriu. Bola to obec s výsadami králov a v neskoršom období tu boli pravidelné trhy a spracovanie poľnohospodárkych produktov – bitúnok, pivovar a pekáreň. Rozšírili sa remeselnícke služby, obchody a peňažné ústavy.

Partnerské mestá