Obsah

Pl 01/2018            P O Z V Á N K A

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zlatých Klasoch,

ktoré  sa  bude konať  dňa 18. januára 2018  o 18,30 hod. vo veľkej sále MKS

 v Zlatých Klasoch

 

Program:1. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                   2. Schválenie programu rokovania

                   3. Interpelácia poslancov

                   4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

5. Pridelenie nájomného bytu nižšieho štandardu

                   6. Dodatok č.4 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodnení odpadu – AVE SK

                   7. A. Návrh rozpočtu obce Zlaté Klasy na roky 2018 - 2020  

                       B. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Zlaté Klasy na rok

                       2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 - 2020

                   8. Plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018

                   9. Žiadosť o predaj pozemku na výstavbu garáže – Zsolt Merva s manželkou

                   10. Predaj obecného pozemku – Daniš Štefan

                   11. Diskusia

                   12. Záver

 

 

 

                                                                                Ottó Csicsay

                                                                 

                                                                                 starosta obce


Ostatné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Návrh rozpočtu 2018 - 2020  Výdavky02.01.201818.01.2018
Návrh rozpočtu 2018 - 2020  Príjmy02.01.201818.01.2018