Obsah

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít

NP PRIM - Projekt inklúzie v materských školách

trvanie projektu : január 2017 - december 2020

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Projekt k 31.08.2023 bol ukončený.