Obsah

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu

Typ: ostatné
Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu

Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu
Čo je neoprávnený odber?
Ide o odber plynu:
• bez uzavretej zmluvy o dodávke plynu, alebo v rozpore s touto zmluvou,
• bez plynomeru, alebo s plynomerom, ktorý v dôsledku zásahu odberateľa plynu buď vôbec nezaznamenáva alebo nesprávne zaznamenáva odber plynu,
• meraný plynomerom, ktorý nebol namontovaný prevádzkovateľom distribučnej siete alebo na ktorom boli porušené overovacie, alebo montážne značky,
• ak odberateľ nedodrží svoje platobné podmienky určené zmluvou o dodávke plynu,
• keď odberateľ opakovane bez vážneho dôvodu neumožnil prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k plynomeru.
Prečo sa neoprávnený odber nevyplatí?
• Neodborná manipulácia s plynomerom alebo plynovým zariadením môže viesť k ohrozeniu zdravia, života či majetku!
• Neoprávnený odber môže byť kvalifikovaný aj ako trestný čin, za ktorý môže byť uložený aj trest odňatia slobody.
• Neoprávnené odbery plynu odhaľuje profesionálne vyškolený tím pracovníkov a odberateľ musí následne uhradiť aj náklady spojené s odhalením tohto neoprávneného odberu.
• Neoprávnený odber je drahá záležitosť (až niekoľko tisíc eur).
• Kvôli neoprávnenému odberu vám môže byť prerušená dodávka plynu.
• Zodpovednosť za škodu spôsobenú neoprávneným odberom plynu nesie odberateľ prípadne vlastník nehnuteľnosti, v ktorej k neoprávnenému odberu plynu dochádzalo. Skutočnosť, že plynomer je v niektorých prípadoch umiestnený na miestach, ktoré môžu byť prístupné aj inej osobe ako odberateľovi, odberateľa zodpovednosti za škodu nezbavuje.
Ako predchádzať podozreniu z neoprávneného odberu?
• Odberateľ má mať uzatvorenú platnú zmluvu o dodávke plynu s vybraným dodávateľom plynu, ktorému riadne a včas platí za dodávku zemného plynu.
• Plynomer je možné ochrániť uzamykateľnou skrinkou, odberateľ však musí prevádzkovateľovi distribučnej siete, spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., kedykoľvek umožniť prístup k plynomeru.
• Pravidelne kontrolovať stav plynomeru (či nie je poškodený obal plynomeru, plomby poškodené, sklo počítadla rozbité, alebo iné zjavné poškodenie), pravidelne písomne zaznamenávať stavy plynomeru za účelom svojej vlastnej evidencie.
• Podozrenia na neoprávnenú manipuláciu s plynomerom, poškodenie plynomera, podozrenie na poruchu plynomera (napr. hlučný chod, zadrhávanie číselníka, neregistrovanie odberu plynu plynomerom), poškodenia overovacích alebo zabezpečovacích značiek by mal odberateľ bez meškania oznámiť spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na poruchovej linke - plyn 0850 111 727.
• V prípade prenájmu nehnuteľností je vhodné po uzatvorení nájomnej zmluvy previesť odber plynu na nájomcu a zároveň dohodnúť v nájomnej zmluve povinnosť nájomcu oznámiť vlastníkovi nehnuteľnosti ukončenie zmluvy o dodávke plynu zo strany dodávateľa.
• V prípade dlhodobého neužívania nehnuteľnosti odporúčame zvážiť ukončenie odberu plynu.
Máte podozrenie na neoprávnený odber plynu vo vašom okolí?
Využite príležitosť anonymného nahlásenia cez niektorý z nasledujúcich komunikačných kanálov:
Poštový kontakt: Jozef Astrab, SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Telefonický kontakt: +421 (2) 6262 5006
Emailový kontakt: jozef.astrab@spp-distribucia.sk


Vytvorené: 30. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 30. 10. 2017 15:42
Autor: