Obsah

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2018-002990

O poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Názov : Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice v obci Zlaté Klasy

 Rozpočet projektu : 29 977,69 €

Výška dotácie :   28 417,22 €