Obsah

ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE RÓMSKE KOMUNITY
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

NP TSP a TP

trvanie projektu : november 2019 - december 2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja

  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Projekt k 31.07.2023 bol ukončený