Obsah

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECI A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

č. ZM_SEP-IMRK2-2019-002980

Názov projektu : Zmena dispozície budovy Materskej školy v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít

Kód projektu : 312061V479

cieľ projektu : zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje