Obsah

Názov projektu : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Zlaté Klasy

Cieľ : Zvýšenie počtu rómskych domácností k štandardným podmienkam bývania prosredníctvom zlepšenia kvality cestnej infraštruktúry

Trvanie projektu : 8/2023 - 12/2023

Celkové oprávnené výdavky : 329.841,98 €

Nenávratný finančný príspevok : 313 349,88 €

Typ projektu : dopytovo-orientovaný

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán : Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ : Obec Zlaté Klasy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje