Obsah

Názov projektu : Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Zlaté Klasy

Cieľ : Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu : 4/2023 - 6/2023

Nenávratný finančný príspevok : 313 349,88 €

Riadiaci orgán : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán : Ministerstvo vnútra SR

Prijímateľ : Obec Zlaté Klasy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje