Obsah

 

Názov projektu : Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zlaté Klasy -  II. fáza

Názov operačného programu : Operačný program Ľudské zdroje

ITMS kód projektu :   312083BGL1

Miesto realizácia projektu  : Obec Zlaté Klasy

Časový rámec realizácie projektu : 01.2022 – 3.2023

Rozpočet projektu : COV – 168.827,40 €  , NFP – 160.386,03 €

Cieľ projektu : zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť MRK

 

Projekt bol ukočený k 30.04.2023

 

Názov projektu : Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Zlaté Klasy

Názov operačného programu : Operačný program Ľudské zdroje

ITMS kód projektu :   312051V66

Miesto realizácia projektu  : Obec Zlaté Klasy

Časový rámec realizácie projektu : 01.10.2019 – 30.04.2021

Rozpočet projektu : COV – 206.012,80 €  , NFP – 195.712,16 €

Cieľ projektu : zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť MRK